Slide 1
Slide 2
Slide 3

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của HAL Việt Nam

 
Quán triệt khẩu hiệu "CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT", bảo đảm lòng tin của Khách hàng.
Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện 2 nhiệm vụ sau:
1. Làm rõ các khoản mục yêu cầu để làm thỏa mãn Khách hàng.
2. Cải tiến liên tục công việc, cách làm hiệu quả.