Slide 1
Slide 2
Slide 3

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành của HAL Việt Nam

 
2002
 
Khởi công xây dựng Nhà máy HAL1
Lịch sử hình thành
 
Cắt băng khánh thành Nhà máy HAL1
Lịch sử hình thành
 
 
2003
 
Bắt đầu hoạt động sản xuất
Lịch sử hình thành 1
 
 
2006
 
Khánh thành mở rộng Xưởng Hoàn thiện - HAL1
Lịch sử hình thành
 
2007
 
Khởi công xây dựng và khánh thành Xưởng Đúc 2 - HAL1 
Lịch sử hình thành 3
Lịch sử hình thành 2
 
2010
 
Khởi công xây dựng Nhà máy HAL2 
Lịch sử hình thành 6
 
 
2010
 
Nhận chứng nhận ISO 14001 (ISO Quản lý môi trường)
 
2011
 
Khánh thành Nhà máy HAL2
Lịch sử hình thành 1
 
 
2012
 
Triển khai áp dụng Phương thức kinh doanh Ameba (Hệ thống Quản lý Doanh thu, Chi phí và Thời gian)
Lịch sử hình thành 7
Lịch sử hình thành
 
2012
 
Khởi công xây dựng xưởng Gia công tại nhà máy HAL2
Lịch sử hình thành 8
Lịch sử hình thành 9
 
2012
 
Bắt đầu sản xuất khuôn mẫu
Lịch sử hình thành 10
Lịch sử hình thành 11
 
2013
 
Mở rộng xưởng Đúc tại nhà máy HAL2
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành 1
 
2013
 
Khởi công xây dựng Nhà máy HAL3
Lịch sử hình thành
 

2013
 
Khánh thành Nhà máy HAL3  
Lịch sử hình thành
 
 
2013
 
Nhận chứng nhận ISO/TS16949
 
2014
 
Triển khai áp dụng Phương thức cải tiến sản xuất HPS (Hệ thống sản xuất TPS-Toyota)
Lịch sử hình thành 13
Lịch sử hình thành
 
2015
 
Bắt đầu áp dụng Hệ thống quản lý sản xuất IPS
 
Lịch sử hình thành 5
 
 
2017
 
Bắt đầu triển khai hoạt động truyền thông nội bộ (C&PR)
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
2018
 
Bắt đầu triển khai Hệ thống quản trị rủi ro
Lịch sử hình thành