Slide 1
Slide 2
Slide 3

Giá trị nền tảng

Giá trị nền tảng của HAL Việt Nam

 

Nhiệt tình

Hành động đột phá bằng nhiệt tình.

Thành ý

Toàn tâm, toàn ý với công việc và mọi người bằng thành ý.

Sáng tạo

Lập phương sách, cải cách bằng sáng tạo.