Slide 1
Slide 2
Slide 3

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường của HAL Việt Nam


Quan điểm môi trường
Với tư cách là một thành viên của Xã hội, HAL Việt Nam luôn tích cực đóng góp vào việc duy trì sức khỏe con người và bảo vệ môi trường trái đất trong tất cả các hoạt động kinh doanh.
 
Phương hướng hành động
1. Tích cực thực hiện tái sử dụng, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và nỗ lực giảm thiểu phụ tải môi trường.
2. Nỗ lực giảm chất thải phát sinh trong các hoạt động hàng ngày xuống mức tối thiểu và dự phòng ô nhiễm.
3. Có trách nhiệm tuân thủ luật pháp, các quy định và quy tắc liên quan đến môi trường.
4. Xây dựng hệ thống quản lý môi trường nhằm cải tiến liên tục việc bảo vệ môi trường một cách tích cực.
5. Nỗ lực nâng cao ý thức đối với vấn đề môi trường Trái đất thông qua hoạt động giáo dục về môi trường, thông tin tuyên truyền.
6. Xây dựng mục đích và mục tiêu môi trường, xem xét lại và sửa đổi hàng năm.
7. Cùng chung tay góp sức với cộng đồng Xã hội trong khu vực.