Chức năng sản phẩm
Sản phẩm được lắp ráp vào máy phát điện của động cơ ô tô các vị trí như:
- Lắp vào roto máy phát điện của động cơ ô tô, tác dụng bảo vệ roto.
- Lắp vào máy phát điện của động cơ ô tô, tác dụng bảo vệ hệ thống phát điện.